I.BIOLOGICKÉ, EKOLOGICKÉ A ENVIRONMENTÁLNÍ SLUŽBY
  
   1.1   připravujete stavbu?
   1.2   realizujete stavbu?
   1.3   provozujete stavbu?
   1.4   ostatní ekoslužbyII.VZDĚLÁVÁNÍ, SEMINÁŘE A KURZY

   2.1   přednášky, besedy
   2.2   exkurze a instruktáže
   2.3   semináře a výukaIII.PROJEKTY, VĚDA A VÝZKUM

   3.1   vlastní výzkum a publikační činnost
   3.2   odborné metodiky
   3.3  podpora projektů v ochraně přírody

I. BIOLOGICKÉ, EKOLOGICKÉ A ENVIROMENTÁLNÍ SLUŽBY

1.1  Připravujete stavbu?
Pomůžeme při optimalizaci vašich investičních záměrů a projektů. Zajistíme kvalitní provedení těchto odborných posudků a úkonů:
- biologické hodnocení stavby ve smyslu §67 a dle §45i zákona 114/1992 Sb.
- Naturové posouzení (posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000, ve  smyslu §45, dle §45i zákona 114/1992 Sb.)
- biologické průzkumy (botanika, zoologie, lesnictví a krajinná ekologie)
- komplexní zajištění výjimek ze zákona 114/1992 Sb., z ochrany lokalit i z druhové ochrany (vypracování žádostí, odborných posudků, obhajoba a realizace opatření)
- migrační studie a návrhy na opatření pro ochranu migrací 
- biomonitoring území, živočichů a rostlin
- záchranné odchyty a transfery živočichů a rostlin, včetně vypracování plánů odchytů
a transferů pro potřeby AOPK i pro konkrétní technické zásahy do krajiny
- dendrologické průzkumy a inventarizace
- revitalizační studie - kompenzační a revitalizační opatření (návrhy refugií, např. tůní, zimovišť aj.)
- krajinářské práce (ÚSES; VKP; hodnocení krajinného rázu; stanovení krajinných limitů; revitalizace postindustriálních areálů; krajinářské parky; podpora přirozených funkcí krajiny; implementace Evropské úmluvy o krajině; subdodávky v rámci pořizování dokumentace
v oboru ochrana krajiny)
- odborné konzultace při přípravě investičního záměru
- inženýrská činnost (projektová dokumentace ve všech stupních stavebního řízení; vyjádření dotčených orgánů státní správy; odborná stanoviska k záměru pro rozhodnutí orgánů státní správy)
- zajištění územního řízení a stavebního povolení záměru; zhotovení a vyřízení žádostí
o dotace v programech životního prostředí; autorský dozor
- odborné zahradnické práce  (terénní úpravy, soukromé zahrady;koupací biotopy; střešní zahrady, drobná zahradní architektura; terasy, balkóny, lodžie, atria, zimní zahrady, interiérová zeleň; venkovské usedlosti)
- úpravy sídelních aglomerací - veřejná prostranství (městské parky; obnova historických parků; terapeutické a školní zahrady; originální dětská hřiště; komplexní revitalizace sídel;  revitalizace postindustriálních areálů; firemní areály)
- trvale udržitelný rozvoj společnosti (vrbové stavby; design mobiliáře; permakultura)
- korekce dokumentace - vliv stavby na životní prostředí

1.2  Realizujete stavbu? 
- zajistíme odborný biologický či ekologicko-biologický dozor plošných i liniových staveb (ekodozor, nebo zkratka EBD)
- ekologická služba na stavbě (výkon odborných úkonů)
- inženýrská činnost
- aktualizace biologických průzkumů dle zákona 114/92 Sb., kontrolní průzkumy před zahájením stavby, komplexní nebo částečný biomonitoring území, živočichů a rostlin, dendrologické průzkumy
- realizace biotechnických opatření - odborné záchranné odchyty i transfery živočichů
a rostlin, zabezpečení migrací obratlovců mimo stavbu, kompenzační a revitalizační opatření (návrhy a budování refugií, např. tůní, zimovišť aj.)

1.3  Provozujete stavbu?
- praktické řešení střetů s ochranou přírody a krajiny
- opravné kompenzace a eliminace negativních vlivů
- další biologické a ekologické služby viz příprava nebo realizace staveb dle potřeb stavby
a podle dohody

1.4  Ostatní ekoslužby
- ekologická analýza vodního režimu krajiny
- protipovodňová a popovodňová opatření v krajině
- environmentální studie území
- faunistické, floristické a dendrologické inventarizace
- tvorba plánů péče v lesních MZCHÚ
- posuzování správnosti vyhotovení plánů péče v lesních MZCHÚ
- odběr půdních vzorků, popis půdních sond, tvorba půdních map    v GIS
- tvorba a editace fytocenologických databází (standard    TURBOVEG)
- geobiocenologické mapování a geobotanické průzkumy;    klasifikační systémy – Natura 2000, lesnická typologie ÚHÚL,    lesnická typologie Zlatník
- problematika území Natura 2000 – Naturové lokality    a Naturové druhy
- tvorba a posouzení rámcových směrnic hospodaření pro les    (vč. hospodářského lesa, lesů zvláštního určení i lesních ZCHÚ)
- management chráněných území, včetně autorského dozoru při    realizaci
- praktická ochrana a obnova vodních toků, údolních niv, vodních nádrží, pramenišť, tůní
a mokřadů - praktická ochrana a obnova xerothermních stanovišť
- záchranný odchyt zvířat (vč. exotických) z bytů, budov a areálů
- tvorba a editace mapových podkladů v GIS - digitální vizualizace
- komunitní plánování; dokumentace a prezentace přírodních hodnot
- další odborné práce dle dohodyII. VZDĚLÁVÁNÍ, SEMINÁŘE A KURZY

2.1  Přednášky, besedy
- popularizační přednášky, besedy v oborech biologie a ekologie,    ochrany přírody, zemědělství a lesnictví

2.2  Exkurze a instruktáže
- tematické exkurze a instruktáže v oborech biologie a ekologie,    ochrany přírody, zemědělství a lesnictví
- speciální školení v oblasti ochrany přírody a krajiny

2.3  Semináře a výuka
- semináře a kurzy pro projektanty, stavitele, státní správu    a samosprávu
- vzdělávací programy pro školní i mimoškolní aktivity
- přednášky a výuka na univerzitách v oborech biologie, herpetologie, krajinné ekologie, ochrany přírody a lesnictvíIII. PROJEKTY, VĚDA A VÝZKUM 

3.1  Vlastní výzkum a publikační činnost
- vlastní výzkum v oboru ochrany přírody a ekologie 
- publikační činnost odborná i popularizační

3.2  Odborné metodiky
- tvorba odborných metodik v oboru ochrany přírody a ekologie
- tvorba technických předpisů v oboru ochrany přírody a ekologie

3.3  Podpora projektů v ochraně přírody

- podpora a spolupráce na projektech v oblasti ochrany přírody  a krajiny
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.


Nabídka služeb
Biologický dozor, ekologickobiologický dozor, biologické hodnocení ze zákona, mapování, průzkumy, transfery zvířat, protipovodňová opatření, ozelenění, posudky, odborné stanovisko, ...
.